O nás

 

Společnost SEZAMEX, spol. s r.o.

byla založena v roce 1992. Od roku 1993 byla hlavním oborem působnosti výroba a kompletní servis stojanů pro vydavatelství přání do obálky, dárků, balícího materiálu apod.

 

Od roku 2003 se pak naší hlavní činností, při pokračující výrobě stojanů pro vydavatelství, stala výroba drážkových panelů SlatWall,

stojanů využívajících těchto panelů a instalace prodejních zařízení SlatWall.

 

Historie společnosti je časově velmi krátká. Ale na druhé straně dokazuje, že tam, kde se do podnikání vloží cílevědomě a perspektivně řízený kolektiv schopných lidí, není zapotřebí k prosazení obchodního jména, dosažení úspěchu na trhu a trvalému růstu prestiže společnosti, čas měřený na desetiletí či staletí. Historie je pro naši společnost výsledek uplynulého roku. V současnosti zároveň vytváříme naši budoucnost.

Politika jakosti  

Vedení společnosti SEZAMEX, spol. s r.o. přijímá následující prohlášení a zavazuje se je prosazovat tak, aby veškeré činnosti ve společnosti byly vykonávány v duchu tohoto prohlášení. Učiní veškerá opatření k tomu, aby se prohlášení stalo záležitostí všech zaměstnanců.

Vedení společnosti SEZAMEX, spol. s r.o. vědomé si své zodpovědnosti za další rozvoj podniku a na základě hlubší analýzy situace na trhu dospělo k závěru, že pro zvýšení našeho podílu na trhu je nutno stanovit náročnější cíle a závazky především v oblasti jakosti.

Prvořadým zájmem je uspokojení požadavků zákazníků na jakost vyráběných a dodávaných drážkových panelů SlatWall při dodržení všech obecných podmínek určených legislativními předpisy pro dané oblasti použití, jako je ekologie, bezpečnost, ochrana zdraví apod.

Orientace na zákazníky
Hlavním cílem práce všech zaměstnanců společnosti musí být spokojenost našich zákazníků s výrobky a službami, které jim dodáváme a poskytujeme. Názory, návrhy, připomínky či stížnosti zákazníků považujeme za cenný zdroj informací potřebný ke zlepšení a upevňování jakosti naší činnosti.

Partnersko-dodavatelské vztahy
Kvalita dodávek materiálů a služeb má zásadní vliv na výslednou kvalitu produktů a na hospodářské výsledky společnosti. Proto je nezbytná úzká partnerská spolupráce se všemi dodavateli s cílem dosáhnout dlouhodobých a důvěryhodných vztahů.

Prevence chyb
Uplatněním zásad týmové spolupráce a osobní zodpovědnosti za jakost včetně včasného analyzování příčin stávajících i možných nežádoucích jevů a neshod trvale pečovat o systém managementu jakosti a zdokonalovat procesy a výrobky.

Orientace na zdroje
Vedení společnosti klade důraz na výběr zaměstnanců, rozšiřování jejich odbornosti a motivaci k dosažení cílů v oblasti zvyšování kvality tak, aby byli schopni reagovat na měnící se požadavky stávajících i potencionálních zákazníků v souladu s požadavky zákonných norem. Vedení firmy vyžaduje od všech pracovníků pozitivní přístup k rozvíjení systému managementu jakosti. K tomu vytváří potřebné předpoklady zajištěním finančních zdrojů na vzdělávání pracovníků a také na opravy směřující ke zlepšení pracovního prostředí, ke zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení a zvýšení bezpečnosti práce.

Snášenlivost se životním prostředím
Ochrana a šetrnost k životnímu prostředí je uplatňována při všech činnostech společnosti a snahou vedení společnosti je minimalizovat vznik odpadů. Veškeré vznikající odpady jsou tříděny a recyklovatelné materiály jsou upravovány pro další zpracování nebo předávány k využití bez úprav.